ภาพกิจกรรม
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE พัฒนาศักยภาพเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ร่วมต้านยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE พัฒนาศักยภาพเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ร่วมต้านยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายสถาน จงสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ เป็นประธาน ในการเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนแกนนำสมาชิกจำนวน 108 คน เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ และพัฒนาศักยภาพเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และเป็นการปลูกจิตสำนึก ให้เยาวชนร่วมกันป้องกันยาเสพติด และร่วมกันเป็น “เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ร่วมต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,20:37   อ่าน 51 ครั้ง