ภาพกิจกรรม
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ภายใต้การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE )
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของนายสถาน จงสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ภายใต้การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE ) สอดคล้องกับการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยได้เรียนเชิญวิทยากรจากเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียรบางปลาม้า " สูงสุมารผดุงวิทย์" มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสุพนานนท์ชัย โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2565,19:53   อ่าน 38 ครั้ง