[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐรังสฤษดิ์
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ค้นหาจาก google
ลิงค์การศึกษา
เว็บลิงค์จังหวัดสุพรรณบุรี

..:: โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐรังสฤษดิ์ - ::..
  
รายการผลงานนักเรียนทั้งหมด    
การแข่งขัน
ชื่อนักเรียน
ชื่อผู้ควบคุม
สถานที่แข่งขัน
รับ พระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ระดับภาคกลางและตะวันออก ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 เข้าสู่การประกอบระดับประเทศ รักษามา นายธนทัต อินจินดา นายณัฐภัทร รวมศักดิ์ นางสาวเบญจมาศ ชมมา นางสาวสุภาพร นิยมทอง นายวุฒิชัย สวัสดี นางสาวกาญจนา มิ่งโมรา นายไพโรจน์ วิพัฒน์ครุฑ นางวรรณภา วิพัฒน์ครุฑ นางทิพย์วรรณ น้อยอุทัย โรงแรมแอมบาสเดิร์ ซิตี๋ จอมเทียน พัทยา กลาง จังหวัดชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 พระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 นายธนทัต อินจินดา นางสาวสุรีย์พร พรมประเสริฐ นางสาวเบญจมาศ ชมมา และนางสาวปิยวรรณ จาดใจดี ผู้นำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ นายวุฒิชัย สวัสดี ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ณ HALL 9 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี
เด็กประพฤติดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ประจำปี 2561 นายธนากร สาตารม นางชื่นฤทัย นิยมทอง นายวุฒิชัย สวัสดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
รับพระราชทาน เกียรติบัตรจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนสมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ 20 นายธนทัต อินจินดา นางสาวจิตสุภา กรัตนุถะ นายวุฒิชัย สวัสดี นางชื่นฤทัย นิยมทอง เดอะไพท์รีสอร์ท ปทุมธานี
รับพระราชทาน เกียรติบัตรจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนสมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ 19 นางสาวเบญจมาศ ชมมา นางสาวพรรณวิษา ถนอมพล นางสาวสุรีย์พร พรมประเสริฐ และ นางสาวธนาวดี ผาภุมมา นายวุฒิชัย สวัสดี นางชื่นฤทัย นิยมทอง เดอะไพท์รีสอร์ท ปทุมธานี
ชมรม TO BE NUMBER ONEโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ได้รับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น ประจำปี 2561 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 นายธนทัต อินจินดา นางสาวสุรีย์พร พรมประเสริฐ นางสาวศิริลักษณ์ แสงหิรัญ นางสาวเบญจมาศ ชมมา นายวุฒิชัย สวัสดี นางสาวกาญจนา มิ่งโมรา นางทิพย์วรรณ น้อยอุทัย นายไพโรจน์วิพัฒน์ครุฑ นางวรรณภา วิัพัฒนครุฑ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตีิ จอมเทียน พัทยากลาง ชลบุรี
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก ในหัวข้อ ผู้เสพ คือผู้ป่วย ระดับประเทศ จากผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ได้รับเงินจำนวน 20,000 บาท พร้อมกับโล่เกียติยศ และนำสื่อไปเผยแพร่แก่ประชาชน ทั่วประเทศ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในปี 2560 นายธนากร สาตารม นางสาวพรสวรรค์ สังข์เทศ และนางญาณิสา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นายวุฒิชัย สวัสดี ปปส.
รับแต่งตั้งจากจังหวัดสุพรรณบุรีดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2560 นางสาวเบญจมาศ ชมมา และนางสาวจิตสุภา กรัตนุถะ - -
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยคำ ระดับมั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 นางสาวเชษฐ์สุดา ศรีนวลดี นางชื่นฤทัย นิยมทอง งานศิลปหัตกรรมศักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
เข้าร่วม การแข่งอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 นางสาวจารุวรรณ คล้ายสุบรรณ นางสาวพรชิตา ภู่เณร นางสาวเกวลิน สถาปิตานนท์ นางวรรณภา วิพีฒน์ครุฑ นางทิพย์วรรณ น้อยอุทัย งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 สุพรรณบุรี เขต 1
เหรียยเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 เด็กหญิงธิชากร คนขุนทด เด็กปวีณา คล้ายสุบรรณ เด็กหญิงอารยา คล้ายสุบรรณ นางสาวณัฏฐพัชร ชยังกูรอัศวโชติ นางวรรณภา วิพัฒน์ครูฑ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 สุพรรณบุรี เขต 1
เหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 นายนครินทร์ บัวสะอาด นางาสวกาญจนา มิ่งโมรา งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 สุพรรณบุรี เขต 1
เหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 เด็กชายชโลธร อินทร์สะเกตุ นางสาวกาญจนา มิ่งโมรา งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 สุพรรณบุรี เขต 1
เหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรราการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 นางสาวญาณนภัส หิรัญรักษ์วงศ์ นางสาวพรสวรรค์ สังข์เทศ นางสาวเบญจวรรณ เพ็ชรรันต์ นางสาวกาญจนา มิ่งโมรา นางสมพร อินทร์สุริวงค์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 สุพรรณบุรี เขต 1
เหรียญเงิน การแข่งขันโครงการคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 เด็กหญิงกิ่งสวรรค์ โตเอี่ยม เด็กชายธนทัต อินจินดา เด็กหญิงปิยธิดา จาดใจดี นางสาวกาญจนา มิ่งโมรา นางสมพร อินทร์สุริวงค์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 สุพรรณบุรี เขต 1
เหรียญเงิน การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี 11(8บท) ม.1-ม.3 เด็กหญิงจิตสุภา กรัตนุถะ เด็กหญิงพัชริน ทองอ่วมใหญ่ นางชื่นฤทัย นิยมทอง นายวิชา สมิงไพร งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 สุพรรณบุรี เขต 1
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนอฃาะ ม.1-ม.3 เด็กหญิงน้องอุ้ม พูลปั้น นางชื่นฤทัย นิยมทอง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 สุพรรณบุรี เขต 1
เหรียญทองแดง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ นางสาวเชษฐ์สุดา ศรีนวลดี นางชื่นฤทัย นิยมทอง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 สุพรรณบุรี เขต 1
เหรียญเงิน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยคำ ม.1-ม.3 เด็กหญิงอัญชิษฐา เอกลาภ นางชื่นฤทัย นิยมทอง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 สุพรรณบุรี เขต 1
เหรียญเงินการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 นางสาวอนงค์ ไกรวงษ์ นายวิชา สมุนไพร งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 สุพรรณบุรี เขต 1
เข้าร่วม การแข่งขันอ่นเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 เด็กหญิงนาตยา จันไพจิตร นายวิชา สมิงไพร งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 สุพรรณบุรี เขต 1
เหร๊ยญทอง การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 นางสาวญานิสา เสณีย์วงศ์ ณ อยุธยา นางชื่นฤทัย นิยมทอง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 สุพรรณบุรี เขต 1
เหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 เด็กหญิงพิชามญช์ ศรีนวลดี นายวิชาสมิงไพร งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 สุพรรณบุรี เขต 1
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น ประจำปี 2559 ระดับภาคกลางและตะวันออก ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายวุฒิชัย สวัสดี นางสาวกาญจนา มิ่งโมรา โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
รับโล่การจัดบูธนิทรรศการชมรม TO BE NUMBER ONE ในกิจกรรมงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9 2558 นายพงศกร ปั่นบุญมี นายวุฒิชัย สวัสดี ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ตัวแทนระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นางสาวศิริลักษณ์ แสงหิรัญ เลขานุการชมรมฯ นางสาวกรพินธุ์ คุณกะมุต มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
เหรียญทอง ประเภทหญิงคู่ การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน เหรียญทอง ประเภทหญิงคู่ การแข่งขันแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี กีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี 1.ด.ญ.ฤดีพรรณ อมรวัฒนา ม.2/2 2.ด.ญ.สายไหม เครือแก้ว ม.3/1 นายไพโจรน์ วิพัฒนครุฑ วิวสปอต์ สุพรรณบุรี
โล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันนำเสนอผลงานและเผยแพร่ชมรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติด นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE นายวุฒิชัย สวัสดี นางสาวกาญจนา มิ่งโมรา ณ หอประชุมอาชาสีหมอก (702 ที่นั่ง) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี 2558
รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE สหวิทยาเขตนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558 นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE นายวุฒิชัย สวัสดี นางสาวกาญจนา มิ่งโมรา โรงเรียนกรรมสูตศึกษาลัย
ได้รับพระราชทาน เกียรติบัตรจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนสมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ 14 นางสาวอรทัย กลมกล่อม ประธานชมรมฯและนายพงศกร ปั้นบุญมี รองประธานชมรมฯ นายวุฒิชัย สวัสดี นางยุพเยาว์ พวงเพชร นายวิชา สมิงไพร ปทุมธานี
โล่รางวัลชนะเลิศ ชนะเลิศการแข่งขันการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา ปี พ.ศ 2557 จังหวัดสุพรรณบุรี ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เด็กชายพงศกร ปั้นบุญมี นางสาวเบญจมาศ เสียงล้ำเลิศ นางสาวอรทัย กลมกล่อม นางสาวอารยา ค้ำชู นางสาวโยธกา ร้อยพล นายวุฒิชัย สวัสดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
เหรียญทองแดงการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 1. นายธวัชชัย สุขรัมย์ 2. นายนุกูล ฮวดศรี 3. นายวิฑูรย์ หงษ์โต 1. นางยุพเยาว์ พวงเพชร 2. นายอำนาจ ใจซื่อ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 1. เด็กชายณัฐพล นาคโชติ 2. เด็กชายธีรภัทร พรมไตร 3. เด็กชายมนตรี ปั้นเหน่งเพชร 1. นางสาวจันทนา ขุนพินิจ 2. นายอำนาจ ใจซื่อ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เหรียญทองแดงการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 1. นายอนุพงษ์ มณีน้อย 2. นายอาทิตย์ ชูก้าน 1. นายวุฒิชัย สวัสดี 2. นายอำนาจ ใจซื่อ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เหรียญเงินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงอรุณี พรหมภิรักษ์ 2. เด็กหญิงเกวลิน สถาปิตานนท์ 1. นางสาวจันทนา ขุนพินิจ 2. นายวุฒิชัย สวัสดี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เหรียญทองแดงการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 1. นางสาวปวีณา ขันธรักษา 2. นางสาวภัทรา โต๊ะมิน 1. นางสาวกรพินธุ์ คุณกะมุต 2. นายไพโรจน์ วิพัฒน์ครุฑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เหรียญเงินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพรรณวิษา ถนอมพล 2. เด็กหญิงพัชรินทร์ พูลสำราญ 1. นางสาวกรพินธุ์ คุณกะมุต 2. นายวิทยา คล้ายสุบรรณ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 1. นายณัฐกานต์ แตงเลี้ยง 2. นายพงศธร คล้ายสุบรรณ 3. นางสาวพิมพ์ลภัส บุญช่วย 4. นายสุรศักดิ์ หงษ์โต 1. นางสาวกรพินธุ์ คุณกะมุต 2. นายอำนาจ ใจซื่อ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เหรียญทองการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นายณฐพล เรือนทองดี 2. นายสหัส ธรรมศรี 1. นางสาวทิพย์วรรณ พิภพไชยาสิทธิ์ 2. นายอำนาจ ใจซื่อ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เหรียญเงินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายพรพัฒน์ ศาลาทอง 2. เด็กหญิงสุภัชขา โพธิรังนก 1. นางสาวทิพย์วรรณ พิภพไชยาสิทธิ 2. นายอำนาจ ใจซื่อ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เหรียญเงินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 1. นางสาวจิณห์นิภา แตงเลี้ยง 2. นายรวิชญ์ พูลกำลัง 3. นางสาวสุพัตรา คุ้มภัย 1. นางสาวทิพย์วรรณ พิภพไชยาสิทธิ์ 2. นางสายสุณีย์ กล่อมดี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เหรียญเงินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนภัสสร แข้งมณี 2. เด็กชายพงศกร ปั้นบุญมี 3. เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสงหิรัญ 1. นายวุฒิชัย สวัสดี 2. นางสายสุณีย์ กล่อมดี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 1. นางสาววราภรณ์ เจริญเส็ง 2. นางสาวอภิชญา ศรีวิชัย 3. นางสาวอารยา ค้ำชู 1. นางสาวทิพย์วรรณ พิภพไชยาสิทธิ์ 2. นางวรรณภา วิพัฒน์ครุฑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เหรียญเงินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจริยา จันทคูณ 2. เด็กหญิงวาสนา เอมสวัสดิ์ 3. เด็กหญิงอนงค์ ไกรวงษ์ 1. นางสาวทิพย์วรรณ พิภพไชยาสิทธิ์ 2. นางนันทนา สมิงไพร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เหรียญทองแดงการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจารุวรรณ คล้ายสุบรรณ์ 2. เด็กหญิงพรสวรรค์ สังข์เทศ 3. เด็กหญิงสัณฐิตา ศรีวารี 1. นางสาวทิพย์วรรณ พิภพไชยาสิทธิ์ 2. นางสายสุณีย์ กล่อมดี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เหรียญทองการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 1. นางสาวสุภัสสรณ์ ทองประเสริฐ 2. เด็กชายอนุสรา หงษ์โต 3. นางสาวอรอุมา หงษ์โต 1. นางสาวกาญจนา มิ่งโมรา 2. นายอำนาจ ใจซื่อ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เหรียญทองแดงการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 1. นางสาวเบญจมาศ เสียงล้ำเลิศ นายวิชา สมิงไพร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
เหรียญทองการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 นางสาวอริชยา ประดุงชีวิต นายวิชา สมิงไพร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงวรรณภา นิยมทอง นางชื่นฤทัย นิยมทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่ม 1 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
นักเรียนที่มีพัฒนาการเรียนและพฤติกรรมดีเด่น รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 นายธีรพงค์ แหวนทองคำ, นางสาวพรสวรรค์ บัวสะอาด, นางสาวชลิดา สุขนิรันดร์, นายอาทิตย์ สว่างเมือง, นายธวัชชัย สุขรัมย์, นางสาววรรณพร หลิมสกุล, นายนที คงแสงงาม, นางสาวอริชยา ประดุงชีวิต, เด็กหญิงเบ็ญญา ศรีแจ่มผัน, เด็กหญิงนภัสสร ไม้หอม, เด็ นายวุฒิชัย สวัสดี นางสาวจันทนา ขุนพินิจ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นรายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 นางสาวกนกวรรณ สินปรุ นางสาวภานิดา จันทร์ศิลา นางสาวพรทิชา เรือนทองดี นางสาวนฤมล สุดธรรมา นางสาวเบญจมาศ เสียงล้ำเลิศ เด็กหญิงนันทภัส พงษ์สวัสดิ์ เด็กหญิงขวัญไพร สโรบล เด็กหญิงเกวลิน สถาปิตานนท์ เด็กหญิงอรุณี พรหมภิรักษ์ เด็กหญิงสิริกร พล นายวุฒิชัย สวัสดี นางสาวจันทนา ขุนพินิจ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
นักเรียนที่มีพัฒนาการเรียนและพฤติกรรมดีเด่นประจำปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 นายนที คงแสงงาม นายวุฒิชัย สวัสดี โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
นักเรียนที่มีพัฒนาการเรียนและพฤติกรรมดีเด่นประจำปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 เด็กหญิงเบ็ญจมาศ เจียมใจ นายวุฒิชัย สวัสดี โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 นางสาวกนกวรรณ สินปรุ นายวุฒิชัย สวัสดี โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นประจำปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 เด็กหญิงเกวลิน สถาปิตานนท์ นายวุฒิชัย สวัสดี โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
นักเรียนดีศรี บร. ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กหญิงเกวลิน สถาปิตานนท์ นางสาวกนกวรรณ สินปุร นางยุพเยาว์ พวงเพ็ชร นายวุฒิชัย สวัสดี โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
เกียตรบัตรนักเรียนที่มคุณธรรม ระดับประเทศ จากกระทรวงวัฒนธรรม นายธีรพงค์ แหวนทองคำ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
เหรียญเงินการแข่งขันแบดมินตันชายคู่ นายณฐพล เรือนทองดี ม. 4/1 , นายสหัสชัย ธรรมศรี ม. 4/1 อาจารย์ไพโรจน์ วิพัฒน์ครุฑ สพฐ.เกมส์ คัดเลือกตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี
เหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยว เด็กชายพรพัฒน์ ศาลาทอง ม. 2/1 อาจารย์ไพโรจน์ วิพัฒน์ครุฑ สพฐ.เกมส์ คัดเลือกตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี
เหรียญเงินการแข่งขันแบดมินตันหญิงคู่ เด็กหญิงปวีณา เครือแก้ว ม. 2/1 , เด็กหญิงโสรญา แสงวันดี ม. 2/1 อาจารย์ไพโรจน์ วิพัฒน์ครุฑ สพฐ.เกมส์ คัดเลือกตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี
เหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันชายคู่ นายอนุพงษ์ มณีน้อย ม. 4/1 , เด็กชายพรพัฒน์ ศาลาทอง ม. 2/1 อาจารย์ไพโรจน์ วิพัฒน์ครุฑ สพฐ.เกมส์ คัดเลือกตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวกนกวรรณ สินปรุ ม. 6/1, นางสาวพรสวรรค์ บัวสะอาด ม. 6/1 อาจารย์วุฒิชัย สวัสดี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
เหรียญทองการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงเกวลิน สถาปิตานนท์ ม. 2/1, เด็กหญิงปวีณา เครือแก้ว ม. 2/1, เด็กหญิงโสรญา แสงวันดี ม. 2/1 อาจารย์อำนาจ ใจซื่อ, อาจารย์กาญจนา มิ่งโมรา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
เหรียญทองการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายธวัชชัย สุขรัมย์ ม. 5/2, นายศิวกร นุชบูลย์ ม. 5/2, นางสาววรัญญา ไชนโชติ ม. 5/1 อาจารย์อำนาจ ใจซื่อ, อาจารย์กาญจนา มิ่งโมรา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
เหรียญเงินการแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ นางสาวอริชยา ประดุงชีวิต ม. 4/1 อาจารย์วิชา สมิงไพร, อาจารย์ชื่นฤทัย นิยมทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
เหรียญทองการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ เด็กหญิงเชรษฐ์สุดา ศรีนวลดี ม. 1/1 อาจารย์วิชา สมิงไพรม, อาจารย์ชื่นฤทัย นิยมทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
เหรียญเงินการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย นายธีรพงศ์ แหวนทองคำ, นายณรงค์ฤทธิ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์อำนาจ ใจซื่อ, อาจารย์ทิพย์วรรณ พิภพไชยาสิทธิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
เหรียญเงินการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายนครินทร์ บัวสะอาด ม. 2/1, เด็กชายศุภกร นันทนานนท์ ม. 2/1 อาจารย์อำนาจ ใจซื่อ, อาจารย์ทิพย์วรรณ พิภพไชยาสิทธิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
เหรียญทองการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวเบญจมาศ เสียงล้ำเลิศ ม. 4/1, นางสาวอภิชญา ศรีวิชัย ม. 4/1, นางสาวชัชฎาภรณ์ นิลปานกัน ม. 4/2 อาจารย์วรรณภา วิพัฒน์ครุฑ, อาจารย์ทิพย์วรรณ พิภพไชยาสิทธิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
เหรียญเงินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงรัชนีกร ศรีคงคา ม. 2/1, เด็กหญิงวาสนา เอมสวัสดิ์ ม. 2/1, เด็กหญิงอนงค์ ไกรวงษ์ ม. 2/1 อาจารย์สายสุนีย์ กล่อมดี, อาจารย์ทิพย์วรรณ พิภพไชยาสิทธิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
เหรียญทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวสุพัตรา คุ้มภัย ม. 5/1, นางสาววราภรณ์ เจริญเส็ง ม. 4/1, นางสาวขนิษฐา มาตรสงคราม ม. 4/2 อาจารย์วุฒิชัย สวัสดี, อาจารย์สายสุนีย์ กล่อมดี, อาจารย์ทิพย์วรรณ พิภพไชยาสิทธิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
เหรียญเงินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กชายพงศกร ปั้นบุญมี ม. 1/1, เด็กชายรวิชญ์ พลูกำลัง ม. 3/1, เด็กหญิงอรทัย ข้าวสามรวง ม. 3/1 อาจารย์สายสุนีย์ กล่อมดี, อาจารย์วุฒิชัย สวัสดี, อาจารย์ทิพย์วรรณ พิภพไชยาสิทธิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
เหรียญทองแดงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวรุ่งเรือง เสือคำราม ม. 6/1, นางสาวอารยา ค้ำชู ม. 4/1, นายณฐพล เรืองทองดี ม. 4/1 อาจารย์วรรณภา วิพัฒน์ครุฑ, อาจารย์นันทนา สมิงไพร, อาจารย์ทิพย์วรรณ พิภพไชยาสิทธิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
เหรียญทองแดงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงเบญจมาศ เจียมใจ ม. 3/1, เด็กหญิงขวัญไพร สโรบล ม. 3/2 , เด็กชายนัฎฐกานต์ แตงเลี้ยง ม. 3/2 อาจารย์สายสุนีย์ กล่อมดี, อาจารย์นันทนา สมิงไพร, อาจารย์ทิพย์วรรณ พิภพไชยาสิทธิ์ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555


โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ที่ตั้งเลขที่ ๑๓๔/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙
โทร ๐-๓๕๔๓-๖๔๕๘ โทรสาร ๐-๓๕๔๓-๖๔๕๘