ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ TO BE NUMBER ONE อบรมการครองตนพ้นภัย ยาเสพติดให้กับเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับเครือข่ายนักเรียน สมาชิกชมรม ฯ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” และ โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ จำนวน 200 ค
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 ได้จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE อบรมการครองตนพ้นภัย  ยาเสพติดให้กับเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับเครือข่ายนักเรียน สมาชิกชมรม ฯ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์  โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” และ โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ จำนวน 200 คน มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมให้นักเรียน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ได้รู้จักการนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต  2)เพื่อให้นักเรียน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ สามารถพัฒนาตัวเอง ให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้หน้าที่ที่ต้องทำ และ 3) เพื่อให้นักเรียน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ รู้จักภัยของชีวิต ลด ละ เลิก อบายมุขและสารเสพติดทุกชนิด เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ให้กับนักเรียน สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ที่เข้าร่วมโครงการใน วันที่ 18 - 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 ณ วัดกลาง อำเภอบางปลาม้า     จังหวัดสุพรรณบุรี
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2565,09:25   อ่าน 76 ครั้ง